PARCELACIJA

Delitev parcele - parcelacija

Delitev parcele - parcelacija je postopek oblikovanja dveh ali več parcel iz ene parcele.

Pogoj za izvedbo delitve parceje je, da je tisti del meje parcele, ki se ga nova (parcelacijska) meja dotika urejen.

Združitev parcele - parcelacija

Združitev parcel je postopek, pri katerem se iz dveh ali več parcel oblikuje ena parcela. Pogoj za izvedbo združitve parcel je, da imajo vse parcele, katere želimo združiti, isto lastništvo ali ista bremena (hipoteke, služnostne pravice dostopa,...). Združujemo lahko le parcele, ki se med sabo dotikajo in ležijo znotraj iste katastrske občine.

Evidentiranje parcelacije se lahko v zemljiškem katastru izvede na zahtevo lastnika oz. druge osebe, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo, pri skupni lastnini pa na zahtevo vseh solastnikov parcele skupaj.

Naše ostale storitve