VRIS OBJEKTOV

Evidentiranje zemljišča pod stavbo

V postopku določitve zemljišča pod stavbo se evidentira (vriše) objekt v zemljiški kataster.

Vris stavbe se izvede zaradi:

 • pridobitve hišne številke

 • sklepanje pravnih poslov z nepremičnino kot so prodaja, nakup, hipotekarni kredit...

Evidentiranje zemljišča pod stavbo
Vpis stavbe v kataster stavb col-image Vpis stavbe v kataster stavb col-image

Vpis stavbe v kataster stavbe

V katastru stavb se evidentirajo podatki o stavbah in o delih stavb. Strokovna podlaga za uvedbo upravnega postopka vpisa stavbe v kataster stavb je elaborat vpisa stavbe v kataster stavb, ki ga izdela geodetsko podjetje. Sestavni del elaborata je vprašalnik, s katerim se pridobijo podatki za stanovanjske in nestanovanjske stavbe, kadar v katastru stavb niso vpisani vsi potrebni podatki ali če ti podatki ne odražajo dejanskega stanja stavb in delov stavb. Geodetsko podjetje mora v postopku izdelave elaborata za vpis stavbe v kataster stavb opraviti obravnavo in lastniku stavbe oziroma vsakega posameznega dela stavbe pokazati potek razdelitve delov stavbe s primerjavo poteka v elaboratu in v naravi.

Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del.

Najpogosteje se vpis stavbe izdela hkrati z vrisom stavbe v zemljiški kataster.

Vpis stavbe v kataster stavb se izdela za:

 • pridobitev hišne številke

 • urejanje svojega lastništva v zemljiški knjigi

 • sklepanje pravnih poslov z nepremičnino kot so prodaja, nakup, hipotekarni kredit...

Etažna lastnina

Etažna lastnina je:

 • lastnina posameznega dela zgradbe in solastnina skupnih delov

 • lastnina posebnih skupnih delov, ki služijo vsem ali nekaterim posameznim delom stavbe

V primeru objekta v katerem deluje več zaključenih funkcionalnih enot – (stanovanj ali poslovnih prostorov) s pomočjo etažne lastnine uredimo pravno stanje med posameznimi enotami. Etažno lastnino v objektu je potrebno urediti zaradi opravljanja pravnih poslov, ki se nanašajo na eno izmed enot v objektu z večimi enotami.
Npr:
 • nakup ali prodaja nepremičnine

 • vpis zastavnih pravic, hipotek, služnosti na stanovanje ali poslovni prostor

 • uveljavljanje subvencij za študentska stanovanja ali drugače subvencionirana stanovanja

 • za namene prijave izvajanja dejavnosti v objektu

Etažna lastnina

Naše ostale storitve