UREDITEV MEJE

Ureditev posestne meje

Osnova za ureditev meje so geodetske meritve. V postopku ureditve posestne meje se ureja meja ali del meje na podlagi predmeritev in predhodno pridobljenih podatkov pri pristojni geodetski upravi.

Na postopku mejne obravnave se pokaže predlagana meja. Če ta ne odstopa od pokazane (pokaže jo lastnik parcele), geodet pokazano mejo evidentira in jo prikaže v elaboratu ureditev posestne meje kot predlagano mejo.

Kako začeti postopek?
 • Kontaktni podatki naročnika

  1. Kontaktni podatki naročnika

 • Podatki o parceli

  2. Podatki o parceli

  parcelna številka in katastrska občina

 • Termin meritve na parceli

  3. Željeni termin meritve na terenu

Ureditev posestne meje

Pri samem postopku ureditve meje je potrebno povabiti vse lastnike sosednjih parcel, katere so predmet postopka. Lastniki v postopku so vabljeni z vabilom, na katerem je naveden točen čas in datum mejne obravnave. V kolikor se vse vabljene stranke strinjajo s predlagano mejo, katera je pokazana s strani geodetskega podjetja, se podpiše zapisnik in geodet postavi mejnike.

Po končani terenski meritvi se izdela elaborat geodetske meritve, kateri se nato odda na območno geodetsko upravo.

Označitev meje

Označitev meje

Na željo lastnika parcele se lahko na podlagi podatkov zemljiškega katastra urejena meja v naravi ponovno označi z mejniki.

Po pridobljenih podatkih s strani pristojne geodetske uprave in dogovoru za termin z naročnikom o postavitvi mejnikov na terenu se o postopku obvesti vse lastnike sosednjih parcel.

Po opravljeni terenski meritvi se izdela tehnično poročilo ter skica ponovno postavljenih mejnikov, katero dobi naročnik in vsi lastniki sosednjih parcel v postopku.

Izravnava meje

V postopku izravnave meje se ureja meja med dvema ali več parcelami, pri čemer se površina najmanjše parcele v postopku ne spremeni za več kot 5 % ali 500 m2.

Izravnava meje se izvede, ko lastnika sosednjih parcel, sporazumno želita poenostaviti ali lažje uporabljati vsak svojo parcelo.

V tem primeru se lahko izvede izravnava meje, kar pomeni, da se del meje med parcelama poravna, površini obeh parcel pa ostaneta nespremenjeni, oz. se njena površina ne spremeni za več kot 5 % ali 500 m2.

Naše ostale storitve